WHAT'S NEW?
Loading...

How do I uninstall or remove Internet Explorer 8

If you have problems with Internet Explorer 8, you might want to try Compatibility View (http://support.microsoft.com/kb/956197/LN/ ) or our guided help (http://support.microsoft.com/gp/pc_ie_v8intro) to see whether you can fix the problem. However, if you just want to uninstall, or remove, Internet Explorer 8, this article helps you do that.

When you remove Internet Explorer 8, your earlier version of Internet Explorer is restored with your customizations (such as add-ins, Favorites, and your home page). However, Internet Explorer 8 is a part of Windows 7. Therefore, if you remove Internet Explorer 8, you will have to install a third-party browser to be able to browse the Internet. (http://support.microsoft.com/?scid=letmefixit)

To uninstall Internet Explorer 8, follow the instructions for your version of Windows. To follow these steps, you must be logged on to Windows as an administrator.

Note If you are not sure which version of Windows that you are running, or if you need help verifying that you are an administrator, click here to determine your environment (http://support.microsoft.com/gp/admin) .

Important You cannot uninstall Internet Explorer 8 if it is set as not removable. This occurs if you install Internet Explorer 8 before you install Service Pack 3 (SP3) for Windows XP. If this scenario applies to you, then you must uninstall SP3 before you can uninstall Internet Explorer 8. For more information about this issue, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
950719 (http://support.microsoft.com/kb/950719/ ) You cannot uninstall Internet Explorer 7 or Internet Explorer 8 after you install Windows XP Service Pack 3
Steps for Windows 7
To uninstall Internet Explorer 8, follow these steps:

1. Close all programs.
2. Click Start
Collapse this imageExpand this image
Start button
, and then click Control Panel.
3. Under Programs, click Uninstall a program.
4. In the tasks pane, click Turn Windows features on or off.
5. In the list of windows features, clear the check box next to Internet Explorer 8.
6. You receive a warning message in a pop-up window. Click Yes.

Internet Explorer 8 will now be uninstalled. The system will restart after the installation.
Steps for Windows Vista or for Windows Server 2008
To uninstall Internet Explorer 8, follow these steps:

1. Close all programs.
2. Click Start, and then click Control Panel.
3. Click Uninstall a Program under the Programs category
4. In the Tasks pane, click View installed updates.
5. In the list of installed updates, double-click Windows Internet Explorer 8.

Note If Windows Internet Explorer 8 does not appear in the list of installed updates, try the alternative steps for Windows Vista or for Windows Server 2008.
6. In the Uninstall an update dialog box, click Yes.

Note If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password, or click Continue.
7. Follow the instructions to uninstall Internet Explorer 8.
8. When the uninstall program is finished, restart your computer.

After you have finished, go to the "Did the "Let me fix it myself" steps fix the problem?" section to verify that your earlier version of Internet Explorer is restored.
Steps for Windows XP or for Windows Server 2003
To uninstall Internet Explorer 8, follow these steps:

1. Close all programs.
2. Click Start, and then click Control Panel.
3. Click Add or Remove Programs.
4. In the list of currently installed programs, click Windows Internet Explorer 8, and then click Remove.

Note If Windows Internet Explorer 8 does not appear in the list of installed updates, try the alternative steps for Windows XP or for Windows Server 2003.
5. Follow the instructions to uninstall Internet Explorer 8.
6. When the uninstall program is finished, restart your computer.

Now go to the "Did the "Let me fix it myself" steps fix the problem?" section to verify that your earlier version of Internet Explorer is restored.

 1. After you restart your computer, open Internet Explorer.
 2. Click About Internet Explorer on the Help menu. If Internet Explorer 6 or 7 appears in the About Internet Explorer dialog box, then you are finished with this article.
 3. If Internet Explorer 8 is not removed, or you cannot open Internet Explorer 6 or 7, you can contact support (http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?prid=12357) .
After you uninstall Internet Explorer 8, you may notice Application event log errors after each reboot. To resolve this problem, delete the following Internet Explorer User Accelerators and Internet Explorer Machine Accelerators registry keys in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions:

{7B849a69-220F-451E-B3FE-2CB811AF94AE}
{CF7639F3-ABA2-41DB-97F2-81E2C5DBFC5D}Làm thế nào để Hủy bỏ và Vô hiệu hoá IE8 (Gỡ cài đặt trình duyệt Internet Explorer 8) từ Windows 7


Windows 7 là shipped với IE8 [Internet Explorer 8] IE8 [trình duyệt Internet Explorer 8] by default. theo mặc định. But the reputation of IE 8 is not extremely high though. Nhưng danh tiếng của IE 8 là rất cao, mặc dù không. IE8 is reported to have serious compatibility issue with various websites, break scripts, wrongly position page layout, and worst, crash frequently. IE8 được báo cáo có vấn đề nghiêm trọng tương thích với các trang web, tập lệnh vi phạm, sai vị trí trang bố cục, và xấu nhất, thường xuyên bị lỗi.

More and more Windows users switch to alternative web browser such as Firefox. Ngày càng có nhiều người sử dụng Windows chuyển sang lựa chọn khác như trình duyệt web Firefox. If you're an avid Firefox or other web browser users, and do not need to use Internet Explorer 8 web browser in Windows 7, it's now possible to uninstall and remove IE8 from the operating system, probably a step by Microsoft to avoid antitrust lawsuit. Nếu bạn là một avid Firefox hay các trình duyệt web người sử dụng, và không cần phải sử dụng Internet Explorer 8 trình duyệt web trong Windows 7, nó có thể có ngay bây giờ để bỏ cài đặt và gỡ bỏ IE8 từ hệ điều hành, có một bước tiến của Microsoft để tránh bị kiện chống độc .

How to Remove and Uninstall IE8 in Windows 7 Làm thế nào để Hủy bỏ và Gỡ bỏ IE8 trong Windows 7

 1. Go to Control Panel . Đi tới Bảng điều khiển.
 2. In “Category” view, click on Programs . Trong "Chuyên mục" xem, bấm vào Chương trình.

  In “Icons” view, click on Programs and Features . Trong "biểu tượng" xem, bấm vào chương trình và tính năng.

 3. Click on Turn Windows features on or off . Bấm vào Windows Bật hoặc tắt tính năng trên.
 4. Unselect and untick the check box next to Internet Explorer 8 . Untick và bỏ chọn hộp chọn bên cạnh trình duyệt Internet Explorer 8.
Nhấp vào khi là cảnh báo cho rằng, "tắt trình duyệt Internet Explorer 8 có thể ảnh hưởng đến các tính năng khác Windows và các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn".

 1. Nhấp vào OK.
 2. Allow the machine will reboot twice in order to remove and turn off Internet Explorer 8, and configure Windows 7's components with IE as dependency to remap its functions work without IE8. Cho phép các máy tính sẽ khởi động lại hai lần để loại bỏ và tắt trình duyệt Internet Explorer 8, và cấu hình Windows 7 của các thành phần với trình duyệt IE như remap của nó phụ thuộc vào chức năng làm việc mà không có IE8.

Once IE8 is uninstalled and removed from Windows 7, Internet Explorer will no longer available as an option in “Set Default Programs” module. Sau khi IE8 là gỡ cài đặt và gỡ bỏ từ Windows 7, trình duyệt Internet Explorer sẽ không còn có sẵn như là một lựa chọn trong "Thiết lập mặc định chương trình" mô-đun. And of course, you cannot run IE8 browser anymore as the executable (only iexplore.exe though) is removed. Và dĩ nhiên, bạn có thể không chạy trình duyệt IE8 nữa là thực thi (mặc dù chỉ iexplore.exe) được lấy ra. And best of all, no nasty nagging reminder from system that IE8 is missing so that you can use other web browser in peace. Và hay nhất của tất cả, không có nasty nagging từ hệ thống nhắc nhở rằng IE8 là thiếu để bạn có thể sử dụng các trình duyệt web trong hòa bình.

IMPORTANT : The page is machine translated and provided "as is" without warranty. Lưu ý: Các trang web là máy tính dịch và cung cấp "như là" mà không có bảo hành. Machine translation may be difficult to understand. Máy dịch thuật có thể là khó hiểu. Please refer to Xin vui lòng tham khảo original English article Tiếng Anh bản gốc bài viết whenever possible. bất cứ khi nào có thể.

0 comments: