WHAT'S NEW?
Loading...

GỌI NATIONAL VISA CENTER ĐỂ KIỂM TRA HỒ SƠ

GỌI NATIONAL VISA CENTER ĐỂ KIỂM TRA HỒ SƠ

Gọi số của NVC: *603-334-0700*, nếu ở VN thì gọi: *001-603-334-0700*.

Nếu máy bận các bạn sẽ nghe: “Thank you for calling the NVC, your call is very important to us. All lines are busy, we will back with you shortly” (Cảm ơn bạn gọi NVC, cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tất cả các đường dây đều bận, chúng tôi sẽ trở lại trong thời gian ngắn).

Nếu máy không bận, các bạn sẽ nghe: "Thank you for calling the NVC automatic voice respond system.(thêm một câu tiếng Tây Ban Nha) For English, please press one." (Cảm ơn bạn gọi hệ thống trả lời tự động của NVC, cho tiếng Anh, vui long bấm phím 1)

Các bạn bấm phím 1 để chọn tiếng Anh. Tiếp theo sẽ nghe: "This service available twenty-four hours a day, seven days a week for all questions about immigration visa petition … If you wish to speak to operator please press five now." (Dịch vụ này phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày 1 tuần cho tất cả các thắc mắc về visa... Nếu bạn muốn nói chuyện với tổng đài, vui lòng bấm phím 5)

Nếu bạn muốn nói chuyện trực tiếp thì bấm phím 5 ngay tức khắc, nếu không thì sẽ tự động chuyển qua câu dưới đây. "Please select on which option before making selection. If you wish information on your immigration vissa please press one." (Vui lòng chọn cái nào trước khi chọn lựa. Nếu bạn mong muốn thông tin về visa vui lòng bấm phím 1)

Các bạn bấm phím 1, sau đó sẽ nghe: "In order to receive first with this call, you will need your CIS [uscis] receipt number or NVC case number. If you known CIS receipt number please press one."
Điều trước tiên trong cuộc gọi này, bạn cần phải biết CIS [uscis] Receipt number hoặc NVC Case number. Nếu có Receipt Number thì theo cách 1; Nếu có Case Number thì theo cách 2 .

Cách 1: Receipt number: EAC; LIN; SRC; WAC
Nếu bạn biết CIS [uscis] Receipt number vui lòng bấm phím 1

Các bạn bấm phím 1, sau đó sẽ nghe:
If your receipt or file number start with the letters EAC please press one
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ EAC vui lòng bấm phím 1)
If your receipt or file number start with the letters LIN please press two
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ LIN vui lòng bấm phím 2)
If your receipt or file number start with the letters SRC please press three
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ SRC vui lòng bấm phím 3)
If your receipt or file number start with the letters WAC please press four
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ WAC vui lòng bấm phím 4)

Tôi ví dụ hồ sơ bắt đầu bằng chữ WAC thì bấm phím 4. Sau khi chọn xong, các bạn sẽ nghe: You have chosen WAC, if it’s correct, please press one, if it’s incorrect please press two. (Bạn đã chọn WAC .Nếu chính xác, vui lòng bấm phím 1, nếu không chính xác vui lòng bấm phím 2. Nếu sai, các bạn bấm phím 2 và chọn lại.)

Sau đó sẽ nghe: Please enter the ten number... this number must be follow by # it is located below number nine on your touch tone phone, enter now. (Vui lòng đưa vào 10 con số tiếp theo ... số này phải kết thúc bằng dấu #, dấu này nằm ở dưới số 9 trong phone, đưa vào ngay.)

Các bạn bấm tiếp 10 con số sau 3 chữ cái trong receipt number, kết thúc bằng dấu #, sau đó sẽ nghe: You have entered ... if it’s correct, please press one, if it’s incorrect please press two (Bạn đã đưa vào….máy đọc lại 10 con số đó, nếu chính xác bấm phím 1, nếu không chính xác bấm phím 2).

Sau khi hoàn tất, máy sẽ đọc cho bạn nghe NVC Case number (HCM…)Ngày NVC nhận từ USCIS, hồ sơ đã đến đâu, NVC đã gửi cái gì, nhận cái gì... Nếu NVC chưa nhận được hồ sơ từ USCIS chuyển qua thì các bạn sẽ nghe: We have no record of this receipt number


Cách 2: Case number: HCM
Nếu bạn biết Case number vui lòng bấm phím 2, sau đó sẽ nghe:
You using the touchtone phone, please enter the three letters of your Case Number.
Các bạn bấm vào 3 chữ HCM tương ứng với số 4, 2, 6 trên phone của bạn.
Các bạn sẽ nghe " You have entered HCM, if it’s correct, please press one, if it’s incorrect please press two. (Bạn đã đưa vào HCM .Nếu chính xác, vui lòng bấm phím 1, nếu không chính xác vui lòng bấm phím 2. Nếu sai, các bạn bấm phím 2 và chọn lại.)
Sau đó sẽ nghe: Please enter the ten number... this number must be follow by # it is located below number nine on your touch tone phone, enter now. (Vui lòng đưa vào 10 con số tiếp theo ... số này phải kết thúc bằng dấu #, dấu này nằm ở dưới số 9 trong phone, đưa vào ngay.)
Các bạn bấm tiếp 10 con số sau 3 chữ cái trong Case number, kết thúc bằng dấu #, sau đó sẽ nghe: You have entered ... if it’s correct, please press one, if it’s incorrect please press two (Bạn đã đưa vào….máy đọc lại 10 con số đó, nếu chính xác bấm phím 1, nếu không chính xác bấm phím 2).

Sau khi hoàn tất, máy sẽ đọc cho bạn nghe NVC Case number (HCM…)Ngày NVC nhận từ USCIS, hồ sơ đã đến đâu, NVC đã gửi cái gì, nhận cái gì... Nếu NVC chưa nhận được hồ sơ từ USCIS chuyển qua thì các bạn sẽ nghe: We have no record of this receipt number


http://vietditru.com/?goinvc

0 comments: