WHAT'S NEW?
Loading...

Thư/Email: Điều chỉnh địa chỉ người bảo lãnh *

Địa chỉ email của National Visa Center là: NVCINQUIRY@state.gov

Copy, dán và điền vào cho thích hợp những chỗ màu xám.

Subject [hay đầu đề]:
HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)-Change of home / mail address.

Body [hay Nội dung thư]:
Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)

Preference Category: (ghi diện bào lãnh F1, K1 v.v...)

Petioner's name: (ghi họ tên người bảo lãnh)
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960)

Principal applicant: (ghi họ tên đương đơn chính)
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963)

I am the Petitioner of the case.

My former home / mail address is: (ghi địa chỉ cũ)

Please kindly update my current home / mail address as stated below for all coming correspondences:
(ghi địa chỉ mới, nên tô đậm)

Your help would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên người bảo kãnh)
Email: (ghi địa chỉ email)
Phone number: (ghi số điện thoại)

http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?f=16&t=4237

0 comments: