Wednesday, December 29, 2010

Nhà hàng Việt Chay Vĩnh Nghiêm - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Địa chỉ: Chùa Vĩnh Nghiêm - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

No comments: